Aquesta Política de Privacitat pot ser actualitzada o adaptada als canvis que es produeixin en la normativa o en la mateixa pàgina web. Preguem la llegeixi detingudament cada vegada que ens faciliti les seves dades personals.

La visita a aquest lloc web no implica que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació personal. Tanmateix, durant la visita, és possible que es demani informació personal a través de formularis, la qual l’usuari podrà facilitar voluntàriament.

Les dades que se sol·liciten en aquesta pàgina web són adequades, pertinents i estrictament necessàries per poder prestar els serveis oferts i en cap cas estan obligats a proporcionar, encara que ha de saber que la no comunicació pot afectar o impossibilitar la prestació del servei.

El consentiment exprés que proporciona a l’acceptar aquesta política de privacitat abans de facilitar informació personal, ens dona les bases legals per al seu tractament. D’acord amb la Llei Orgànica 03/2018, de 05 de desembre, de Protecció de Dades (LOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i basat en els principis de transparència, lleialtat i legalitat, detallem el tractament que es faran de les seves dades personals:

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals formaran part d’un fitxer anomenat Usuaris web, el responsable del qual i del seu tractament és:

 • Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca – PRODIS
 • CIF: G60941861
 • Domicili social: Plaça del Tint 6 de Terrassa, 08224, Barcelona
 • Email: rgpd@prodis.cat
 • Telèfon: 937311009

2. LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de dades és l’execució de la relació contractual. Serà necessari que l’usuari faciliti les dadesa a Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca – PRODIS. Si no es faciliten les dades requerides, podria implicar la resolució de la relació contractual.

Igualment, en cas d’errors o modificacions a les dades facilitades, haurà de comunicar els canvis necessaris.

3. FINALITAT I CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals facilitades en aquesta pàgina web seran tractades exclusivament amb la finalitat d’enviar-vos la informació sol·licitada. A més, si ho consent explícitament, podem enviar-vos correus electrònics amb informació sobre els nostres serveis i activitats que esperem siguin del vostre interès. Quan les seves dades pateixin canvis, si us plau, avisi’ns a les dades de contacte facilitades, amb els canvis esmentats per tal de poder mantenir les seves dades actualitzades i ser capaços de respondre de la seva veracitat.

Conservarem les seves dades el temps necessari per dur a terme la finalitat per a la que han estat facilitades i ser capaços de complir, si s’escau, les responsabilitats legals que es puguin derivar d’elles. Si no exerceix el seu dret d’oposició o cancel·lació al tractament de les seves dades, entenem que continua interessat en seguir sent part del nostre fitxer de clients mentre que el tractament sigui adequat a la finalitat per la qual es van facilitar.

Les dades personals es conservaran com a mínim durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant un mínim de deu (10) anys segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

En qualsevol cas, Prodis conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la prestació relació contractual i a menys que ens en sol·liciti la supressió. Tanmateix, les conservarà durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades.

Vostè pot retirar el seu consentiment per a qualsevol propòsit particular que anteriorment hagués acceptat sense que tingui implicació en la legalitat del tractament basat en aquest consentiment

4. CESSIÓ DE LES DADES

Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions vinculades a Prodis en l’àmbit de la gestió dels seus serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

El personal de Prodis que disposa de drets d’accés autoritzat d’acord amb l’estructura establerta de seguretat interna de les dades, poden accedir a les teves dades amb els objectius descrits en aquesta Política de Protecció de dades. Tots els empleats de Prodis han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, organitzacions terceres quina intervenció sigui requerida i/o necessària per a la gestió adequada de la prestació del servei.

Prodis ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb tercers, per garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció de les dades personals.

5. DRETS DE L’USUARI SOBRE LES DADES PERSONALS

Li informem dels drets de què disposa al cedir-nos les seves dades personals:

 • Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les vostres dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes mateixos.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control de Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca – PRODIS, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la seva conservació, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, ia transmetre-les a un altre responsable.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal

Pot exercir qualsevol d’aquests drets per escrit al nostre domicili o per correu electrònic dpd@octalia.es, sempre, incloent-hi fotocòpia del document nacional de identitat o equivalent.

Té més informació sobre els seus drets i formes d’exercir-los a la web de l’Agència Espanyola de protecció de dades www.agpd.es

6. QUI ÉS EL NOSTRE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES?

PRODIS, en compliment de l’article 34 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, ha nomenat de manera voluntària a OCTALIA COMPLIANCE com a Delegat de Protecció de Dades.

Podeu adreçar-vos al nostre Delegat de Protecció de Dades per a qualsevol consulta referent al seu tractament al correu electrònic dpd@octalia.es

7.  XARXES SOCIALS

La visita als perfils públics de Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca – PRODIS en xarxes socials no suposa la captació de dades personals, tret que s’autoritzi expressament.

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca – PRODIS, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades al seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa.

Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca – PRODIS té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, en especial, el nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap fitxer.

Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca – PRODIS realitzarà les actuacions següents:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació al perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca – PRODIS.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les connexions, per això haurà d’accedir a la seva configuració de privadesa.

8. PROTECCIÓ I CONFIDENCIALITAT DE LES SEVES DADES

Fem servir mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades personals, evitant la seva pèrdua, alteració i tractament no autoritzat. El nostre personal ha estat entrenat i ha pres el compromís de confidencialitat per al seu tractament.

9. ENVIAMENT DE COMUNICACIONS

Les dades utilitzades o facilitades a les comunicacions informatives i / o promocionals són tractats per Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca – PRODIS per a finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments socials i professionals de Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca – PRODIS o de tercers de la seva xarxa; el seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies a l’efecte; i l’elaboració de perfils amb finalitats comercials.

Constitueix base jurídica dels referits tractaments el consentiment exprés atorgat per l’Usuari. El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a l’efecte.

El criteri de conservació de les dades tindrà base a la manifestació contrària al tractament per part seva. En tot cas, es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació de l’tractament i portabilitat, quan sigui aplicable, mitjançant correu electrònic a dpd@octalia.es

En cas de no obtenir satisfacció en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica, en presentació d’una reclamació de tutela de drets.

10. TREBALLA AMB NOSALTRES

En compliment d’allò que estableix la Llei Orgànica 03/2018, de 05 de desembre, de Protecció de Dades Personals, li comuniquem que amb l’acceptació de la present política de privacitat, vostè atorga el seu consentiment explícit perquè les dades que ens faciliti a través del formulari TREBALLA AMB NOSALTRES, així com el seu CV, s’incorporin i siguin tractades en fitxers de Recursos Humans sota la responsabilitat de Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca – PRODIS amb CIF G60941861 i domicili a Plaça del Tint 6 de Terrassa, 08224, Barcelona per tal de participar en els processos de selecció de personal sent cancel·lats després del compliment el període establert legalment.

Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca – PRODIS es compromet a tractar les seves dades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i a no comunicar o cedir aquesta informació a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a les la finalitat dels mateixos.

La renúncia a autoritzar aquest tractament comportaria la impossibilitat de complir amb les finalitats a les quals aquest formulari es refereix.

Així mateix, l’informem de la possibilitat que té d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació de l’tractament i portabilitat mitjançant escrit dirigit a Plaça del Tint 6 de Terrassa, 08224, Barcelona o bé a l’correu electrònic dpd@octalia.es

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X