AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

 
 

Aquest document (d’ara endavant anomenat “POLÍTICA DE PRIVACITAT”) té per objecte regular l’ús de l’espai web que PRODISCAPACITATS FUNDACIÓ PRIVADA TERRASSENCA, en endavant Prodis, posa a disposició del públic en l’URL www.prodis.cat

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que conté són propietat titular de Prodis a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació a continuació es faciliten les següents dades:

Nom: Prodis – Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca
Domini: prodis.cat
Domicili: Plaça del Tint, 6 – 08224 Terrassa (Barcelona)
CIF: G60941861
Correu electrònic de contacteinfo@prodis.cat

Horari d’atenció al públic
De dilluns a divendres de 9 a 13h i de 15 a 18h.

Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1064.

Acceptació de l’usuari

La utilització de l’espai web per un tercer li atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

Ús correcte de l’espai web

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que es prestin a través d’aquest amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espai web a d’altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el present espai web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Prodis presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

L’usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions, controls de qualsevol o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de Prodis o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari es compromet a no fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix, (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Prodis ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no utilitzar-los per:

(I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
(II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
(III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Prodis dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
(IV) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Prodis es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Prodis no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació

Prodis conseqüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui sofrir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics), a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies o fets esmentats al paràgraf anterior. Igualment, Prodis no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

Prodis no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs des d’aquest espai web.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de Prodis o de tercers que l’han autoritzada per al seu ús.

Tots els drets estan reservats.

Règim de responsabilitat

Responsabilitat de Prodis per la utilització del web:

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del present espai web per la seva part i Prodis està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra Prodis basada en la utilització de l’espai web per l’usuari. Si és el cas, l’usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a Prodis amb motiu de reclamacions o d’accions legals que li siguin atribuïdes.

Responsabilitat de Prodis pel funcionament del web:

Prodis exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per interferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjades, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a Prodis.

Responsabilitat de Prodis per enllaços des del web:

Prodis declina tota responsabilitat respecte de la informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora de l’espai web i al que es pugui accedir per enllaç des d’aquest, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar a l’usuari de l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret.

Compromís de protecció de dades i de compliment de la lssice

En compliment del que disposa el RGPD Reglament General de Protecció de Dades de caràcter personal UE 2016/679 de 25 d’abril de 2018 i la Llei Orgànica 3/2018 de 6 de desembre, Prodis informa els usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionin a l’emplenar les butlletes o requeriments de contacte (formularis diversos a la nostra web), es recolliran en fitxers responsabilitat de Prodis i seran tractades amb la finalitat de poder prestar i informar sobre els serveis o sobre els productes que Prodis ofereix. No està prevista la cessió ni comunicació de les esmentades dades a tercers, amb l’excepció de l’administració pública competent en l’exercici de les seves funcions legals o normatives escaients. El fet d’emplenar un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que indica són seves, exactes i certes.

Prodis informa als usuaris dels aspectes bàsics en relació al RGPD:

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament: Prodis

Correu electrònic: rgpd@prodis.cat

 1. Amb quines finalitats continuarem tractant les seves dades personals?

Tractem les dades personals dels nostres usuaris, col·laboradors, voluntaris, contactes, clients i proveïdors amb la finalitat de gestionar la relació i els serveis prestats entre parts interessades i la nostra organització i, en especial, els aspectes contractuals, l’enviament d’informació de la nostra organització i del sector, l’organització d’activitats i/o esdeveniments i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

 1. Quan temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran com a mínim durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant un mínim de deu (10) anys segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

En qualsevol cas, Prodis conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la prestació relació contractual i a menys que ens en sol·liciti la supressió. Tanmateix, les conservarà durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és l’ interès mutu i el consentiment de la part interessada que interacciona amb Prodis.

 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions vinculades a Prodis en l’àmbit de la gestió dels seus serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

El personal de Prodis que disposa de drets d’accés autoritzat d’acord amb l’estructura establerta de seguretat interna de les dades, poden accedir a les teves dades amb els objectius descrits en aquesta Política de Protecció de dades. Tots els empleats de Prodis han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, organitzacions terceres quina intervenció sigui requerida i/o necessària per a la gestió adequada de la prestació del servei.

Prodis ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb tercers, per garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció de les dades personals.

 1. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Pot sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment.

Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a rgpd@prodis.cat acompanyat de l’acreditació documental de la seva identitat. Amb l’excepció de que ens ho indiqui mitjançant l’opció de donar-se de baixa que trobarà en els enviaments electrònics, que ja ens donarà informació de la seva baixa.

Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 1. Quina es la relació d’informació personal emmagatzemada?

Es guarden les dades bàsiques d’identificació i relació, per a l’enviament de propostes, gestió o informació, creació de factures, i altre informació més sensible de gestió i tractament d’expedients personals de persones amb discapacitat.

 1. Quina és la Política d’ emmagatzemat de dades / disponibilitat / backups i la seva ubicació?

No s’elimina informació, a menys que sigui sol·licitada supressió per part de l’usuari i que aquesta supressió s’escaigui (veure punt 3). Sempre està disponible, malgrat pot estar bloquejada per a lliuraments informatius de marketing / comunicació, si s’han exercitats els drets de supressió, limitació al tractament o bé oposició per part de l’usuari.

Es realitzen copies de seguretat dels servidors que contenen dades, degudament controlades i custodiades.

 1. Quina es la Política de privacitat i Seguretat de la informació i el seu accés?

L’accés a la base de dades està protegit mitjançant usuari i paraula de pas. En el cas d’accés remot autoritzat, aquest es realitza mitjançant connexió VPN i protocol SSL

 1. Quina es la Política de resposta front incidents de seguretat i anàlisi del seu impacte?

Prodis ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’han aplicat a les dades afectades per la potencial violació de la seguretat de les dades personals. No hi ha accés a dades personals per part de persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles.

Prodis ha dut a terme i manté actualitzat un Anàlisi dels riscos de la vulnerabilitat de les dades personals i del seu impacte si es donen, sobre la seguretat i la intimitat dels clients / usuaris

 1. Quina es la Política d’esborrat front baixes del servei?

Prodis desactiva a les seves BBDD d’enviaments d’informació, els comptes dels clients / usuaris / subscriptors que decideixen donar-se de baixa i que hagin exercit el seu dret a la supressió. En aquest cas, les dades del sol·licitant quedaran bloquejades i mantingudes el temps requerit per normativa i exclusivament pel compliment de les obligacions legals que justifiquin la relació passada entre les parts.

 1. Qui es el nostre Delegat de Protecció de dades?

Prodis no ha designat un DPD (Delegat de Protecció de dades), d’acord amb la legislació vigent, no s’escau.

L’usuari enregistrat conserva en tot moment la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercir els drets esmentats, pot adreçar-se a Prodis mitjançant correu electrònic rgpd@prodis.cat o correu postal a Prodis, Plaça del Tint 6, 08224 Terrassa”.

Legislació aplicable i competència judicial

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució d’aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, Prodis a través de la seva representació legal i l’usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que es pogués esdevenir. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Prodis i l’usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de TERRASSA.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X